چند مقاله به زبان عربی

يكشنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۰؛ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱

چاپ

مقالاتی درباره ایران به زبان عربی منتشر شده در روزنامه الحیات (1999 - 2000)