متن كامل سخنان تراب حق شناس در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو صدای نو-استرالیا: متن كامل سخنان تراب حق شناس


در رابطه با ۶۰ سال مقاومت در فلسطين