مصاحبه با تراب حق شناس جانشينی عرفات و انتخابات در فلسطين (فایل صوتی)

جمعه ، ۲۰ آذر ۱۳۸۳؛ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴

چاپ

رادیو بین المللی فرانسه: مصاحبه با تراب حق شناس

جانشينی عرفات و انتخابات در فلسطين

۲۷ آبان ۸۳ = ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴