نامۀ سرگشاده به اتحاد کميته های کارگر

جمعی از کمونيستهای ايران ( آذرخش )
٥ دی ١٣۸٥، ۲٦ دسامبر ۲٠٠٦