چاپ
دسته: مقالات
ضبط شده در 1390 با اختصار و محدودیت هایی که با مراجعه به اسناد و بررسی و نقد می تواند تکمیل شود
1 - خاموشی پیکار
- در تکمیل گفتار اول
2 - تحول ایدئولوژیک مجاهدین سال 54
3 - مجاهدین و روحانیت در تجربه شخصی و سازمانی
4 - ما و فلسطین: نگاه و تجربه ای سیاسی و انترناسیونالیستی
5 - علنی گری
6 - پوران بازرگان: زندگی، مبارزه و دیگر هیچ
7 - سازمان مجاهدین (م.ل): اهمیت و فراز و فرود آن (ضبط شده در شهریور 1392)
8 - و حالا یک موضوع شخصی : علاقه من به ادبیات