پاسخ کرسِت آبی های مصری به نظامیان

شنبه ، ۳ دی ۱۳۹۰؛ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۱

چاپ

طرح از کارلوس لاتوف کاربکاتوریست برزیلی

Blue-bra woman responds to military