در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبهء بهرام قديمى قسمت سوم (فایل صوتی)

دوشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۸۷؛ ۱۹ ژانویه ۲۰۰۹

چاپ

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبهء بهرام قديمى

قسمت سوم