در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبه با فرهاد سليمى (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با فرهاد سليمى