در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبهء بهرام قديمى قسمت دوم (فایل صوتی)

چهارشنبه ، ۱۸ دی ۱۳۸۷؛ ۰۷ ژانویه ۲۰۰۹

چاپ

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبهء بهرام قديمى

قسمت دوم