چطور می توان گفت به ما مربوط نیست؟ چطور می توان سرکوب روزانه و مستمر ملتی را نادیده گرفت؟ چطور می توان مقاومت قهرمانانه مردمی را که بیش از 60 سال است از ابتدایی ترین حقوق خویش دفاع می کنند دست کم گرفت؟ در فلسطین وقتی غزه را بمباران نمی کنند نیز چنین جنایت های ضد بشری ادامه دارد؛ آن هم در بخشی از سرزمین که به اصطلاح تحت کنترل تشکیلات خود مختار فلسطین است. سکوت در برابر جنایات اسرائیل و همدستان بین المللی اش چیزی جز شرکت در جرم نیست. ویدئوی زیر را ببنید و ابعاد دروغگویی رسانه های "دمکراتیک" را ارزیابی کنید
 
http://www.youtube.com/watch?v=jhR62dLjHoc