پوستر: مراسم ۸ مارس سال ۱۹۹۹ در پاريس 
   
كار خاور (ناصر رخشانى)