با آهنگ ایتالیایی بللا چائو (زیبا، بدرود!)
کار روزا، با سپاس از او

http://video.google.de/videoplay?docid=-5921267644818637556