انتشارات انديشه و پيکار

به ياد بهروز نابت و رفقايش...
برخى از اعلاميه هاى جريان معروف به خط ۵ در اوايل دهه ۱۳۶۰

برخى اعلاميه های خط ۵
خمينى شيطان را هم درس مى دهد
جنگ جنگ تا بهشت زهرا
جنگ جنگ تا پيروزى حزب الله عراق
كربلا يا گورستان
قانون كار دستپخت رژيم اسلامى
به كارگران حق بگير كارخانه ها
طرح طبقه بندى مشاغل
پاپوش جمهورى اسلامى براى كفش ملى
محمود چاپچى مبارز اعدام شد
اعتصاب و دستگيرى در سايپا
هر روز - روز كارگر نيست
شورش در افسريه

-
صفحهء اصلى از آرشيو برخى نيروهاى ديگر

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتشارات انديشه و پيكار

post@peykar.org
Andeesheh va Peykar Publications

Postfach 600132
60331 Frankfurt
Germany