انتشارات انديشه و پيکار

دستورالعمل استفاده از آرشيو

براى استفاده از اين آرشيو مى توان از روش‌هاى گوناگون استفاده كرد:

۱- استفاده از شماره ء نشريه
در اين حالت كافى ست كه روى شمارهء مورد نظر در قسمت پائين صفحهء آرشيو نشريهء پيكار كليك كنيد.

۲- جستجو در آرشيو از طريق واژهء كليدى
اين واژه ها كه براى راحت شدن كار از پيش تعيين شده اند، امكان مى دهند بدون تايپ كردن واژهء مورد نظر، آن را در شماره هاى مختلف نشريهء پيكار يافت.

۳- جستجو از طريق فهرست موضوعى
از طريق فهرست از پيش تعيين شده، مى توان موضوع مورد نظر را در نشريهء پيكار يافت.

۴- واژهء گزينهء شما
با تايپ كردن واژهء مورد نظر خود، در صورتى كه در بانك اطلاعات اين آرشيو وجود داشته باشد، مى توان آن را در شماره هاى مختلف نشريهء پيكار يافت.


لطفاً‌ توجه داشته باشيد كه این دستگاه جستجوگر فعلاً فقط اطلاعات درون نشريهء پيكار را شامل می‌شود و اطلاعات اسناد ديگر آرشيو پیکار را در خود ندارد.


انتشارات انديشه و پيكار

صفحهء اصلى آرشيو اسناد سازمان پيكار در راه آزادى طبقهء كارگر آرشيو نشريهء پيكار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتشارات انديشه و پيكار

post@peykar.org
Andeesheh va Peykar Publications

Postfach 600132
60331 Frankfurt
Germany