ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی
کاری از ناصر يوسفی

استکهلم ۸ دسامبر ۲۰۰۶
ساعت ۱۸/۳۰