طرح از کارلوس لاتوف کاربکاتوریست برزیلی

Blue-bra woman responds to military