1ـ دربارهء ادوارد سعيد

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/296-contrepoint.html

 

 

آميختگی و تمايز بين شعر و سياست

مصاحبه مجله فرانسوی اسپری با محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/299-amikhtegi.html

 

احمد عرب

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/293-ahmad-arab.html

 

سخن آغازين (به مناسبت برپايیِ بهار فرهنگی فلسطين در پاريس ۱۹۹۷)

نویسنده: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/288-printemps-de-palestine.html

 

محمد

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/291-mohammad-al-dorreh.html

 

کتاب در محاصره

مجموعه شعر: محمود درويش، ترجمه تراب حق شناس

http://www.peykarandeesh.org/literature/284-dar-mohasereh-darwish.html

 

درباره ى مجموعه شعر: در محاصره

نویسنده: پرويز دوايى

http://www.peykarandeesh.org/free/96-parvize-davai-darvish.html

نويسندگان مرزها سفری به فلسطين

http://www.peykarandeesh.org/literature/393-filme-felestin-jeld.html

 

10ـ فیلم «سفر به فلسطین: نویسندگان مرزها» با زیرنویس فارسی

http://www.peykarandeesh.org/felestin/638-safarbefelestin.html

 

11ـ بدرود با محمود درويش، و شعر: سناریو از پیش آماده است

http://www.peykarandeesh.org/literature/279-bedrood-darwish.html

 

12ـ از اين پس، ديگر خودت نيستى

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/280-azin-pass-darwish.html

 

13ـ بر اين سرزمين چيزى هست كه شايستۀ زيستن است

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/277-mahmoud-darwish-bar-in-sarzamin.html

 

14ـ درسى از كاماسوترا

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/278-mahmoud-darwish-darsi-az-camasutra.html

 

15ـ قمار باز

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/literature/276-mahmoud-darwish-ghomarbaz.html

 

16ـ ما را از شر این شعرها نجات دهید

نویسنده: محمود درویش، ترجمه دکتر شفیعی کدکنی

http://www.peykarandeesh.org/literature/600-mahmooddarvish.html

 

17ـ در ایستگاه قطاری که از نقشه فروافتاد

شعر: محمود درویش

http://www.peykarandeesh.org/literature/664-ghatar.html

 

18ـ فلسطین همانا اسم شب است

پیام تلفنی محمود درویش از شهر محاصره شده رام الله به تظاهرات حمایت از فلسطین در بیروت

http://www.peykarandeesh.org/old/felestin/fel.pdf/Esme-Shab.pdf

 

19ـ امروز مسأله ی فلسطینی ها بودن یا نبودن است

شعر: محمود درویش

http://www.peykarandeesh.org/felestin/207-emroozfelestin.html

 

20ـ مصاحبه با محمود درويش

نویسنده: سيلوان سيپل خبرنگار لوموند

http://www.peykarandeesh.org/felestin/187-interview-mahmoud-darwish.html

 

21ـ قانا [رونوشت جديد] از یادداشت های روزانه

نویسنده: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/felestin/182-ghana-darvishdoc.html

 

22ـ ما نيز زندگى را دوست ميداريم آنگاه كه برايمان ميسّر باشد

شعر: محمود درويش

http://www.peykarandeesh.org/felestin/162-goftogu-ba-darwish.html

 


 

در سوئد در گوتنبرگ