Az-armani-ke-mijushad.jpgاز آرمانی که می‌جوشد…

 

*  دو مقاله آموزنده از لنین

*  یادداشت‌های روزانه زندان

*  واپسین پیام‌های پیکارگران شهید

*  اسامی و عکس‌های شهدای سازمان پیکار

*  همراه با طرح‌هائی بیانگر آرمان‌ها…

تقدیم:

- به پیکارجویان خستگی‌ناپذیر راه انقلاب و سوسیالیسم

- به رفقای اسیر در سیاه‌چال‌های زندان

- و به خانواده‌های شهدا و زندانیان که آرمان عزیزان خود را پاس می‌دارند.

 

شهریور  ۱۳۶۳