فراخوان: کنفرانس بين المللی در راه برچيدن پايگاه های نظامی خارجی
از ۵ تا ۹ مارس ۲۰۰۷ - کيتو و مانتا ( اکوادور )

در حمايت از کميته های بين المللی و اکوادوری که برای تدارک نخستين کنفرانس در راه ايجاد شبکهء برچيدن پايگاه های نظامی خارجی تلاش می کنند، ما از شما دعوت می کنيم که در اين کنفرانس عمومی مهم که در شهر کيتو و مانتا در اکوادور در تاريخ ۵ تا ۹ مارس ۲۰۰۷ برپا می شود شرکت کنيد.
هدف کنفرانس اين است که هم بر پی آمدهای سياسی، اجتماعی، زيست محيطی و اقتصادی پايگاه های نظامی خارجی و جنبش های توده ای که با آنها مخالف اند تأکيد کند و هم رسماً به ايجاد شبکه ای در مخالفت با پايگاهها، به تعيين استراتژی های اين شبکه و طرح های مربوط به ترکيب و عمل آن بپردازد.
ما شاهد بوده ايم که پايگاه های نظامی خارجی و ديگر اشکال حضور نظامی بدين منظور برپا می شوند و به کار می روند تا به زيان دموکراسی، عدالت، حق حاکميت و استقلال [ملت ها] منافع اقليتی را تأمين کنند. اما اين پايگاه ها و آثار ويرانگر آنها با مخالفت نيرومند توده ای در ویِک (Vieques)، اوکيناوا، بريتانيا، گوام، در خود ايالات متحده و بسياری از کشورها رو به رو ست. همين جنبش ها هستند که ما می خواهيم اهميت شان را نشان دهيم و آنها را به منظور دست يافتن به حمايت ها و استراتژی های متقابل گرد هم آوريم.
طی دو سال گذشته، جنبش های صلح خواهی و عدالت طلبی شبکه ای بين المللی جهت کوشش در راه برچيدن پايگاه های نظامی خارجی در سراسر جهان پديد آورده اند. گام بعدی در تحکيم اين شبکه عبارت است از کنفرانس بين المللی برای برچيدن پايگاه های نظامی خارجی ست. ما اميدواريم که اين بزرگ ترين همآيشی باشد که فعالان ضد پايگاه های خارجی تا کنون داشته اند. اينک اهداف کنفرانس:
• تحليل نقش پايگاه های نظامی خارجی و ديگر اشکال حضور نظامی در استراتژی سلطهء فراگير [امپرياليستی] و پيآمدهای آن ها روی اهالی محل و محيط زيست.
• نشان دادن اهميت موضوع، انتقال تجارب، و همبستگی با مبارزه و مقاومت عليه پايگاه های نظامی خارجی در جهان.
• رسيدن به اتفاق نظر دربارهء اهداف، طرح های عملی، همآهنگی، ارتباط و ساز و کارهای تصميم گيری در يک شبکهء جهانی سراسری به منظور برچيدن پايگاه های نظامی خارجی و ديگر اشکال حضور نظامی.
• استقرار مبارزات فراگير جهانی و طرح های عملی که مبارزات محلی و ملی و همآهنگی بين آنها را تقويت کند.
کنفرانس ۵ روز طول خواهد کشيد. روز اول، دوشنبه ۵ مارس به معرفی و شناخت کارگاه هايی (workshops) اختصاص خواهد داشت که زمينهء ژئو استراتژيک پايگاه های نظامی خارجی و ديگر اشکال حضور نظامی را روشن خواهند کرد و نقش آنها را در هدف های امپرياليستی و نيز آثار گوناگون پايگاه های نظامی و همچنين جنبش هايی را که برای برچيدن آنها مبارزه می کنند به بحث خواهند گذاشت.
در روز دوم و سوم، کنفرانس دو رشته فعاليت را پی خواهد گرفت: يکی آشنا کردن تعداد هرچه بيشتری از شرکت کنندگان با فعاليت های کنفرانس و کارگاه ها و فيلم های مربوط به پايگاه های نظامی خارجی و جنبش های مخالف آنها. برخی از اين فعاليت ها را خود شرکت کنندگان و برخی ديگر را برگزارکنندگان کنفرانس سازماندهی می کنند. رشتهء ديگر از فعاليت ها طی اين دو روز مصروف ايجاد شبکه های رسمی مبارزه با پايگاه های نظامی خارجی خواهد شد.
روز چهارم مصادف خواهد بود با روز جهانی زن و سرپرستی فعاليت های کنفرانس با گروههای زنان اکوادور که با پايگاههای نظامی خارجی مخالف اند. ما با کاروان از کيتو به بندر مانتا خواهيم رفت و سر راه نزد اهالی توقف خواهيم کرد. در روز پنجم، کنفرانس به اقدامات مشترک شرکت کنندگان اکوادوری و بين المللی اختصاص خواهد داشت و بحث ها بر پايگاه های نظامی آمريکايی در مانتا متمرکز خواهد بود.
علاوه بر اينها، همهء روزها، سرشب، فعاليت های فرهنگی ارائه خواهد شد و ما اميدواريم که نه تنها از اکوادوری ها بلکه از ديگر فرهنگ ها که نمايندگانشان حضور دارند نيز برنامه داشته باشيم. مبارزان شرکت کننده با دستهايی پر از طرح های مشترک، افکار، تماس ها، همبستگی و الهام از مبارزات يکديگر و حمايت از مبارزه ای که خود در کشور خويش با پايگاه های نظامی خارجی به پيش می برند به خانه بازخواهند گشت.
در ماه اکتبر ما فرم نام نويسی را روی سايت www.no-bases.net می گذاريم. می توانيد روی همين سايت ثبت نام کنيد تا اخبار جديد کنفرانس برايتان ارسال شود. در حال حاضر شما را فرا می خوانيم که برای شرکت در کنفرانس برنامه ريزی کنيد.

به اميد ديدار با شما در اکوادور

[امضا کنندگان اين فراخوان حدود ۳۰ سازمان و گروه اند که برای برچيدن پايگاه های نظامی خارجی در کشور و منطقهء خويش مبارزه می کنند. برای اطلاع بيشتر به سايت ياد شده رجوع شود.]

(ترجمه برای انديشه و پيکار اوايل نوامبر ۲۰۰۶)