بيانيهء گروه وسيعی از نويسندگان و هنرمندان جهانی در همبستگی با مردم لبنان و فلسطين
۱۲ اوت ۲۰۰۶

حملهء اسرائيل به لبنان که با پشتيبانی آمريکا همراه بوده لبنان را در کرختی، سوختن و دود شدن و خشم فرو برده است. کشتار در قانا و تلفات جانی امری صرفاً بی تناسب و خارج از اندازه نيست، بلکه بنا بر قوانين بين المللی موجود، جنايت جنگی ست.
نابودی عمدی و سيستماتيک زيرساخت های اجتماعی لبنان توسط نيروی هوايی اسرائيل نيز جنايت جنگی ست و هدف از آن فروکاستن اين کشور تا حد يک تحت الحمايهء اسرائيل - آمريکا ست.
اين تلاش نتيجهء عکس داده و مردم در سراسر جهان، بهت زده شاهد آن اند. در خود لبنان، ۸۷ درصد از جمعيت، در حال حاضر، از مقاومت حزب الله پشتيبانی می کنند، از جمله ۸۰ درصد مسيحيان و درزی ها و ۸۹ درصد از مسلمانان سنی. ۸ درصد هم معتقدند که آمريکا از لبنان حمايت می کند.
اما اين اقدامات اسرائيل در هيچ دادگاهی که جامعهء بين المللی برپا کرده باشد مورد بررسی و داوری قرار نمی گيرد زيرا ايالات متحده و همپيمانانش که مرتکب اين جنايات وحشتناک می شوند يا در آن دست دارند اجازهء برپايی چنين دادگاهی نمی دهند.
حالا ديگر آشکارشده است که حمله به لبنان را برای نابودی حزب الله از مدتها پيش تدارک ديده بوده اند. اين جنايت ها با چراغ سبز آمريکا صورت گرفته و به رغم مخالفت های چشمگيری که حکومت تونی بلر در کشور خود با آنها روبرو ست، انگليس نيز با آن موافقت داشته است.
صلح کوتاه مدتی که لبنان [از پايان جنگ داخلی ۱۵ ساله در ۱۹۹۰ تا کنون] از آن برخوردار بود به پايان رسيده و اين کشورِ فلج شده ناگزير است گذشته ای را به ياد بياورد که اميدوار بود آن را فراموش کند. وحشت و ارعاب دولتی که بر لبنان تحميل شده در غزه نيز تکرار می گردد و جامعهء بين المللی خاموش به نظاره ايستاده است. و اين در حالی ست که با مشارکت مستقيم آمريکا و تأييد ضمنی همپيمانانش بقيهء فلسطين را يا به اسرائيل الحاق يا آن را نابود می کنند.
ما با قربانيان اين وحشيگری ابراز همبستگی کرده از آنها و از کسانی که دربرابر اين درنده خويی مقاومت می کنند پشتيبانی می کنيم. ما به نوبهء خود کليه امکاناتی را که در اختيار داريم به کار می بريم تا همدستی حکومت های خودمان را با تجاوزگران افشا کنيم. تا زمانی که فلسطين و عراق در اشغال، و لبنان زير بمباران باشد، هيچ صلحی در خاور ميانه وجود نخواهد داشت.


نخستين امضاها:

طارق علی [نويسنده پاکستانی تبار انگليس]، جان برگر [نويسندهء متعهد، رمان نويس و ناقد هنری انگليسی مقيم فرانسه]، نوام چامسکی [استاد و تئوريسين زبانشناسی آمريکا و مبارز خستگی ناپذير آرمانهای عادلانهء جهان امروز]، ادواردو گاليانو [نويسنده بزرگ آمريکای لاتين]، کِن لاوچ [سينماگر متعهد انگليسی]، آروندهاتی روی [نويسندهء جسور هندی که با جانبداران «دنيای ديگر» همکاری دارد] و هوارد زين [استاد و نويسندهء آمريکايی، نويسندهء کتاب «تاريخ مردمی ايالات متحده»، «بيطرفی ناممکن»، «مارکس و بازگشت او»...]

متن فوق را بيش از صد تن ديگر از نويسندگان و هنرمندان از بسياری کشورها منجمله اسرائيل و نيز يهودی تباران امضا کرده اند:
از اسرائيل: گادی الگادی، عزمی بشاره (نماينده در پارلمان)، اورلی لوبين، انات مطر، ايلان پاپه (استاد دانشگاه و از «مورخين جديد»)، تانيا راينهارت، داليا ساکس، هانا سفران، رونر شامير، ايال سيوان (سينماگر)، لينا تسمل، راشل گيورا، ايزاک لاور، ميشل ورشوفسکی و...
از جاهای ديگر: دانيل بن سعيد فيلسوف فرانسوی)، هارولد پينتر (انگليسی و برندهء نوبل در ادبيات، محمود درويش (شاعر فلسينی)، مارسل فرانسيس کان (پزشک فرانسوی)، ژيلبر آشکار، آلن کريوين (رهبر حزب اتحاد کمونيستی انقلابی در فرانسه)، ...


برگرفته از:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=10752