فیلم کارتونی ارسالی از فلسطین
عنوان اصلی: خب، منتظر چه هستیم؟ کمکش کنیم تا در را باز کند.
www.europalestine.com

فراموش نکنیم که "امید فقط یک چهره دارد: اقدام کردن".