پانزدهم ماه مه  امسال 65 سال از فاجعه فلسطین ( النکبه) گذشت. در چنین روزی در سال 1948 دولت اسرائیل اعلام موجودیت کرد. 65  سال است که رویارویی تاریخی بین استعمار و سرمایه بین المللی از یک طرف و ملتی که از کلیه حقوق ملی و انسانی خود محروم شده از طرفی دیگر ادامه دارد. بدین مناسبت ما همبستگی دیرین خود را با مبارزه همه جانبه فلسطینی ها تکرار می کنیم و مقاله ای را که 54 سال پیش به دست زنده یاد دکتر علینقی منزوی پیرامون ادبیات مقاومت فلسطین نوشته و منتشر شده است
روی سایت می گذاریم

فایل پی دی اف