انتشارات انديشه و پيکار
نشريه كارگر نشريه كارگر
شماره ۳

ارگان نشراتى انجمن اجتماعى كارگران افغانستان

۱۳۸۸/۰۸/۱۸
۲۰۰۹/۱۱/۰۹
سارا روزبه ”افغانستان كشور جوانان است“

مصاحبه با
عبد اللطيف پدرام
رهبر و رئيس كميته ى اجرائيه ى كنگره ى ملى افغانستان
۱۳۸۸/۰۲/۱۰
۲۰۰۹/۰۴/۳۰
شهلا سرابى مصاحبه با ملالى جويا عضو پارلمان افغانستان

راديو پژواك - ونكوور

۱۳۸۶/۰۸/۰۳
۲۰۰۷/۱۱/۲۴
بيانيه اعتراض فعالان سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ايران به برخوردهای دولت با مهاجران افغان
۱۳۸۶/۰۲/۲۲
۲۰۰۷/۰۵/۱۲
لطيف پدرام ‮«‬چپ‮» ‬و زمينهء پيدائی آن در افغانستان
۱۳۸۴/۰۷/۰۷
۲۰۰۵/۰۹/۲۹
فرهنگ فرانسوی روبر اشاره ای کوتاه به جغرافيا و تاريخ افغانستان

۱۳۸۴/۰۷/۰۷
۲۰۰۵/۰۹/۲۹
لطيف پدرام افغانستان و »فرايند دموکراتيک«

لوموند ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۵

۱۳۸۴/۰۵/۰۹
۲۰۰۵/۰۷/۳۱
حبيب حيدر
ماری ـ پل نوگاره
کابوس افغانستان
۱۳۸۴/۰۲/۲۷
۲۰۰۵/۰۵/۱۷
ديويد ميظر افغانستان‎ -‎تاريخ مداخله خارجی و تغييرو تحولات اجتماعی
ترجمهء ياسمين ميظر
۲۹ مرداد ۱۳۸۳
۱۹ اوت ۲۰۰۴