www.peykarandeesh.org
صفحه آزاد
انتشارات اندیشه و پیکار

ياد يدالله خسروشاهى

-

با كمال تاسف خبر درگذشت يدالله خسروشاهى را شنيديم و بسيار متاسف شديم
با چمدانى از آرزوهاى ديرينه براى جنبش كارگرى ايران از ميان ما رفت.
يدالله خسروشاهى از فعالين جنبش كارگرى و يار زحمتكشان و كارگران ايران از ميان رفت.
بار سنگين و پرمشقت و زجر زندان هاى رژيم شاه و جمهورى اسلامى را بر دوش داشت و از ميان ما رفت.
در سالهايى كه از نزديك با او در دفاع از جنبش كارگرى همراه بوديم، برايمان دستمايه تجارب اين رفيق، آموزه هاى مفيدى را بهمراه داشت.
ما نهادهاى همبستگى با كارگران ايران ياد يدالله خسروشاهى را گرامى مى داريم و تاسف عميق خود را در از دست دادن اين ياور كارگران به همه شما، بويژه خانواده محترم او تسليت عرض مى كنيم.
خانه اى كه دوست در آن نيست،
نگاهمان را به نگاه يارانش مى آويزيم
چه صدايى ما را به ملاقات همسايه خواهد برد
و
چه كلماتى ما را
در انتظار پر قوت بهار به پيوند خواهند كشيد؟
يادش گرامى باد.
نهادهاى همبستگى با كارگران ايران ــ ۴ فوريه ۲۰۱۰

كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا
proletarianunite@gmail.com
كميته دفاع از كارگران ايران – نروژ
cdkargari@gmail.com
همبستگى سوسياليستى با كارگران ايران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
كانون همبستگى با كارگران ايران – فرانكفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
كانون همبستگى با جنبش كارگرى ايران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
كميته همبستگى كارگران ايران و سوئد
isask@comhem.se
كانون همبستگى با كارگران ايران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى
ankjch@yahoo.co.uk
شبكه همبستگى كارگرى
iranwsn@fastmail.fm
اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن
leftalliance@yahoo.com
كميته حمايت از كارگران ايران تورنتو كانادا
toronto_committee@yahoo.ca

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


يادش گرامى باد رفيق يداله خسروشاهى

يداله خسروشاهى در گذشت و با مرگ وى جنبش كارگرى ايران يكى از اعضاى صديق خود را از دست داد.

دورانى كه ركود مبارزه طبقاتى در پى تسلط همه جانبه سركوبگرانه رژيم شاه در جامعه و رفرميسم درون جنبش كارگرى گسترده بود، يداله به عنوان نماينده طبقه كارگر و با غريزه طبقاتى در برابر استبداد سلطنتى و دولت مستبد سرمايه از درون صنعت نفت، مهم‌‌ترين بخش صنعتى درحال توسعه در جامعه ايران سربرافراشت. زندان شاه و سپس به همين جرم زندان رژيم جنايتكار جمهورى اسلامى را به مدتى طولانى متحمل شد.

يداله خسروشاهى به مثابه انسان كارگر حاصل گذار جنبش كارگرى ـ سوسياليستى از كوران آرمان‌گرائى پوپوليستى و رفرميسم حاكم بر جنبش طبقاتى بود كه وى را نيز به عنوان كارگرى كه مى‌‌بايستى در پيشرفت فرآيند شناخت به تجربه دست مى‌‌يافت، از فراز و نشيب‌‌ها عبور داد.

وى از جمله نادر كارگرانى است كه به تخريب طبقاتى رژيم جمهورى اسلامى تن درنداد، از طبقه خويش فرار ننمود، خود را در الزامات زيستى به مناسبات سرمايه نيآلود و واقعيت سرمايه را نپذيرفت. هر چه انديشيد در راستاى طبقه خويش بود. جنبش كارگرى آثار پراكنده‌‌ى وى را با خود دارد، در آينده تجارب مبارزاتى وى، كوشش‌‌ها و فراز و فرودهاى فعاليت‌‌هايش بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برجستگى يداله خسروشاهى شالوده‌‌سازى براى واقعيت جنبش كارگرى بود. اگر چه راه‌‌كارهايش از مناسبات سرمايه فرارونده نبود، اما از حركت بر بالاى سر كارگران نيز امتناع نمود. در جنبش كارگرى و در ميان كارگران به اعتبار نيآويخت و شخصيت شوراگرايانه‌‌اش متجلى نفى رياست‌‌طلبى و نكته اساسى رفتار و منش اجتماعى‌‌اش را بروز داد.

ياد و نام رفيق يداله خسروشاهى بر روى پرچم پرولتارياى ايران هميشه خواهد درخشيد. يادش زنده باد.


كميته فعالين كارگرى ـ سوسياليستى ( فرانكفورت)
۹ فوريه ۲۰۱۰

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ياد يدالله خسروشاهى جاويدان است

خبر درگذشت زنده ياد آقاى يدالله خسرو شاهى پيشكسوت جنبش كارگرى ايران موجب تاثرعميق و تاسف فراوان شد و من و همكارانم را در اندوه عميق فروبرد.
اينك ضمن عرض تسليت ، مراتب همدردى خود را نسبت به خانواده ى آن زنده ياد و جنبش كارگرى ايران و ديگر سوگواران ابراز مى دارم.
يدالله خسروشاهى حدود ۴۰ سال از عمر خود را با افتخار براى كارگران و هم طبقه اى هاى خود وقف كرده بود و اينجانب اميدوارم كه من و ديگر كارگران بتوانيم از تجربيات و روش هاى شرافت مندانه زندگى و مبارزه آن انسان صادق و شريف درس بگيريم.

يادش گرامى ، راهش پررهرو

رضا شهابى عضو هيات مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران


بالای صفحه